ศาสนสถาน

อุโบสถ

อุโบสถเป็นศาสนสถานที่ใช้ปฏิบัติศาสนกิจทางพุทธศาสนา อุโบสถวัดป่าพุทธมงคลก่อสร้างบนเนินดินมี 3 ชั้น เป็นแบบมหาอุต หมายถึงมีประตูเข้าด้านหน้าด้านเดียว ไม่มีประตูออกด้านหลัง อุโบสถหลังนี้เกิดจากนิมิตและปฏิปทาอันแน่วแน่ของหลวงพ่อหนูอินทร์ ซึ่งท่านเป็นประธานอำนวยการก่อสร้าง ออกแบบโครงสร้างอุโบสถโดย อาจารย์วิชิต คลังบุญครอง อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมและโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกแบบลวดลายต่าง ๆ ของอุโบสถโดยคุณอนันต์ สวัสดิ์เสาวนีย์ เจ้าหน้าที่กองหัตถกรรม กรมศิลปากร ตบแต่งสนามหญ้าหน้าอุโบสถโดย อาจารย์ประยูร ปัญญะ และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรกรรมกาฬสินธุ์ มีคลองน้ำล้อมรอบสวยงามมาก

พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ของเก่าเลิกใช้ ของใช้สมัยโบราณ ของดีสมัยเก่า วัดป่าพุทธมงคลเก็บสะสมเนื่องจากผู้มีจิตศรัทธานำมาถวายเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้รับรู้ได้ศึกษาถึงวิถีชีวิตของคนสมัยเก่า จึงได้รวบรวมของใช้ สมัยโบราณเพื่อให้เยาวชน ผู้สนใจได้ศึกษาหาความรู้

ตึกสมเด็จพุฒาจารย์

ตึกสมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นอาคาร 2 ชั้น ลักษณะทรงไทยประยุกต์ ตั้งอยู่กลางสระน้ำทิศเหนือภายในวัดป่าพุทธมงคล ชั้นบนใช้เป็นสถานที่รับรองพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ที่เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจในจังหวัดกาฬสินธุ์ และเขตพื้นที่จังหวัด ใกล้เคียง ชั้นล่างให้เป็นห้องประชุมพระสังฆาธิการ

ถ้ำอินทรังษี

เป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ภายในถ้ำมีหลวงพ่อพุทธมงคล และหลวงพ่อองค์ดำจำลอง และพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์อีกจำนวนมาก หลวงพ่อเจ้าคุณใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ ทำวัตรเช้าและเย็น และให้พุทธศาสนิกชนกราบไหว้ เสี่ยงเซียมซี อธิษฐาน ยกพระเสี่ยงทาย ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์มาก

ศาลาพักร้อนและศาลาไหว้พระ

ศาลเจ้าแม่กวนอิม

ลานไทร ลานธรรม

หอพระไตรปิฏก

พระมงคลยอดแก้วดวงธรรม

หอระฆัง และหอกลอง

กุฏิวิปัสสนา

เรือนรับรองญาติโยม

ที่พักรับรองพระสงฆ์

ที่พักเดี่ยว 29 หลัง

ที่พักปฏิบัติ ระยะยาว 15 วัน หรือ 1 เดือน

ตารางปฏิบัติธรรม/วันสำคัญ

April  2018
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30