โครงการอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เบื้องต้น

ทางวัดป่าพุทธมงคล  ตระหนักเห็นคุณค่าในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งสามารถสร้างอุปนิสัยในทางธรรมให้ลด ละ เลิก บาปอกุศลธรรมทั้งหลาย บังเกิดผลคือความ สงบสุขได้อย่างแท้จริง เมื่อผู้ปฏิบัติเกิดผลประจักษ์ด้วยตนเอง จึงได้ให้ความสำคัญต่อการอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และทำการส่งเสริมกิจกรรมนี้ด้วยดีเสมอมา

ด้วยการตระหนักเห็นคุณค่าดังกล่าว จึงได้สอนวิปัสสนากรรมฐานให้แก่ผู้มีศรัทธาในทางปฏิบัติการสอนของวัดป่าพุทธมงคล จะอาศัยสติปัฏฐาน 4 เป็นหลัก ด้วยการเดินจงกรมสลับกับการนั่งสมาธิและควบคู่ไปกับการกำหนดอิริยาบถย่อย พร้อมกับรับฟังธรรมยายเกี่ยวกับวิปัสสนากรรมฐานและหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา นอกจากผู้ปฏิบัติจะได้ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแล้ว ยังได้รับสารธรรมเสริมจากท่านอีกด้วย


รายละเอียดโครงการ


พระวิทยากร

พระราชศีลโสภิต (เจ้าอาวาส)

ดร.พระครูวิจัยธรรมโกวิท (รองเจ้าอาวาส)

ภาพกิจกรรม

ตารางปฏิบัติธรรม/วันสำคัญ

April  2018
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30